Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zákona o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost Podnikatelský klub Empiria 21 s.r.o. IČ: 03508366, se sídlem Hlavní 1539, Jesenice, 252 42, by Vás tímto ráda informovala o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, které získává v souvislosti se svou podnikatelskou činností, a jaká práva ve vztahu k tomuto zpracování máte..

Správce vašich obchodních údajů

 • Obchodní firma: Podnikatelský klub Empiria 21 s.r.o.
 • IČ: 03508366
 • Sídlo: Hlavní 1539, Jesenice, 252 42
 • Zápis v OR: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, spisová značka C 232396

Účel, rozsah, doba a právní důvod zpracování osobních údajů

1) Účel zpracování osobních údajů: jednání o uzavření smlouvy o poskytnutí služeb (účasti na konferenci), uzavření této smlouvy a plnění této smlouvy.

Zpracovávané osobní údaje: titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, fakturační adresa, popř. IČO a sídlo.

Právní důvod zpracování: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Doba: po dobu nezbytně nutnou pro jednání o uzavření smlouvy a pro plnění smlouvy.

2) Účel zpracování osobních údajů: účetní a daňové účely a plnění archivační povinnosti.

Zpracovávané osobní údaje: titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, fakturační adresa, popř. IČO a sídlo.

Právní důvod: Nezbytnost zpracování pro splnění právních povinností, které jsou na nás kladeny zákonem.

Doba: Po dobu nezbytnou 10 let, ledaže právní předpisy stanoví lhůty delší.

3) Účel zpracování osobních údajů: vymáhání našich případných nároků (uložení údajů nezbytných jako důkazní prostředek v soudním sporu)

Zpracovávané osobní údaje: titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, fakturační adresa, popř. IČO a sídlo.

Právní důvod: Náš oprávněný zájem.

Doba: Po dobu trvání smlouvy a po jejím skončení po dobu běhu promlčecích lhůt.

4) Účel zpracování osobních údajů: zasílání newsletterů a dokončení objednávky (informačních a obchodních sdělení firmy Podnikatelský klub Empiria 21 s.r.o.).

Zpracovávané osobní údaje:: e-mailová adresa, jméno a příjmení, telefonní číslo.

Právní důvod: Váš souhlas.

Doba zpracování osobních údajů: Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru.

5)  Účel zpracování osobních údajů: zasílání obchodních sdělení

Zpracovávané osobní údaje:e-mailová adresa, jméno a příjmení, telefonní číslo.

Právní důvod: náš oprávněný zájem.

Doba: Po dobu 2 let od uzavření poslední smlouvy s námi.

6) Účel zpracování osobních údajů: hlasování a vyhodnocení ocenění Lídr budoucnosti

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, název společnosti, kde působí nominovaný

Právní důvod: souhlas.

Doba: Po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou, nejdéle do odvolání souhlasu.

7) Účel zpracování osobních údajů: Zodpovězení Vašich případných dotazů.

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Právní důvod: oprávněný zájem na poskytnutí odpovědi.

Doba: Nezbytně nutná pro zodpovězení dotazu a navazující komunikaci. 


Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání služeb
 • poskytovatel platební brány:Stripe Inc.
 • zajišťující marketingové služby: ALIVE, s.r.o.
 • spolupracující pořadatel konference: Asociace vyjednavačů z.s.
 • zajišťující účetní služby: Fakturoid s.r.o.
 • provozovatel mobilní aplikace Myia, kterou využíváme v průběhu konání konference Lídři budoucnosti:Myia Systems s.r.o.
 • poskytovatel cloudového úložiště: Google Ireland Limited
 • poskytovatel emailového klienta
 • služby pro zpracování souborů cookies na našich internetových stránkách.
 • Pro zpracování vašich osobních údajů může společnost využívat online služeb např.  e-mailingových služeb společnosti The Rocket Science Group, LLC (známá pod značkou MailChimp) nebo Mango Technologies, Inc. DBA Clickup. Tyto společnosti se nacházejí ve Spojených státech amerických, a jsou zapsány v tzv. štítu EU-USA na ochranu soukromí. Štít je dostupný na: https://www.privacyshield.gov. Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající ochraně ve vztahu k tomuto štítu, a to v režimu čl. 45 odst. 9 GDPR, tudíž takové předávání osobních údajů nevyžaduje zvláštní povolení.

Způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování. Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme.

Ochrana vašich údajů

Přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Práva spojená s ochranou osobních údajů

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování
 • Právo podat stížnost u dozového úřadu

Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na adresu lucie.libovicka@empiria21.cz

 V rámci naší činnosti jsme nejmenovali pověřence osobních údajů. Tyto zásady ochrany a zpracování osobních údajů jsme oprávněni jednostranně měnit.

Tyto zásady nabyly platnosti a účinnosti dnem 25. 3. 2024

Přikupte si za zvýhodněnou cenu

Exluzivně pro hosty konference.

Vyjednávejte podle FBI

17 848 

6 620 

Online trénink FBI vyjednavač doživotně + Pracovní sešit ke stažení + Skripta ke stažení, to vše za speciální zvýhodněnou cenu pouze pro účastníky konference

Online trénink od Radima Paříka, který Vás ve 14hod 53min a 18s vtáhne do světa vyjednávání a naučí Vás jak posunout Vaše vyjednávací dovednosti na jinou úroveň. Pro Vás za zvýhodněnou cenu. Přístupy do online tréninku Vám zašleme na email po zaplacení objednávky.

Přidat do košíku
Nepřidávat a přejít do košíku