Všeobecné obchodní podmínky

Milí návštěvníci webových stránek www.c-level.cz právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej účasti na online i offline akcí, našich e-booků (elektronických knih), on-line kurzů a vzdělávacích akcí. Na webových stránkách www.c-level.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jste si nejspíš už přečetli podrobnosti o vámi vybrané online/offline akci, produktu nebo vzdělávací akci. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před dokončením objednávky totiž zaškrtáváte i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“, které znamená, že s obchodními podmínkami bez výhrad souhlasíte, že jste si je řádně přečetli a že berete na vědomí, že práva a povinnosti mezi Vámi a naší společností se řídí těmito obchodními podmínkami.

Kdy se VOP použijí a jaký mají vztah k uzavřené smlouvě?

VOP se použijí pro objednávku vaší účasti na offline i online setkáních, workshopech, seminářích, kurzech, vzdělávacích pobytech (dále jen „pořádané akce“) a pro prodej e-booků a on-line kurzů (dále jen jako „produkty“) přes webové rozhraní. VOP současně stanoví i bližší podmínky pro realizaci pořádaných akcí. Samotný nákup produktů a objednávání pořádaných akcí a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve smlouvě přednost. Smlouva, kterou s námi uzavíráte, je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Součástí smlouvy je Vaše objednávka (vyplněný objednávkový formulář na webovém rozhraní), její přijetí z naší strany a tyto VOP.

I. Základní údaje o nás

Podnikatelský klub Empiria 21 s.r.o.

IČO: 03508366

Sídlo: Hlavní 1539, Jesenice, 252 42

Společnost vedená u Městského soudu v Praze,  C 232396

DIČ: CZ03508366

Kontaktní e-mail: lucie.libovicka@empiria21.cz

Kontaktní telefon: 603 477 211

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsme vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací. V dalším textu vystupujeme už jen jako „Poskytovatel“.

II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

Kdo je zákazník?

Zákazník je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní, s námi (jakožto Poskytovatelem uzavře smlouvu, na základě které:

bude Poskytovatelem Zákazníkovi zpřístupněn digitální obsah v podobě produktů (ebooky, online kurzy) pro jeho potřebu, nebo

si Zákazník objedná účast na Poskytovatelem pořádané akci (offline i online setkání, workshopu, semináři, kurzu, vzdělávacím pobytu dle aktuální nabídky Poskytovatele); a se zaváže za to uhradit Poskytovateli domluvenou cenu (dále jen „Smlouva“).

Zákazníkem může být spotřebitel i podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost).

Kdo je spotřebitelem?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo  mimo rámec svého samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

Co je spotřebitelská smlouva?

Je to Smlouva, ve které jako Zákazník vystupuje spotřebitel. Spotřebiteli je v mnoha případech poskytována zvláštní ochrana a jsou mu přiznána zvláštní práva. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Zákazník“ je uvedeno „Spotřebitel“).

Co je smlouva uzavřena distančním způsobem?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Zákazník hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení.

Jakými právnimi předpisy se smluvní vztah mezi námi řídí?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a v případech, kdy je Zákazníkem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Jak na objednávku a uzavření smlouvy?

1. Jako Zákazník objednáváte produkty i pořádané akce přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ a POŘÁDANÝCH AKCÍ: Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis pořádaných  akcí a produktů, popis jejich vlastností, jejich obsah, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Na webovém rozhraní naleznete i reference klientů, kteří produkty pořídili před vámi. Prezentace produktů a pořádaných akcí uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsme ohledně produktů a pořádaných povinni s Vámi uzavřít Smlouvu (ustanovení § 1732 odst. 2. OZ se nepoužije).

OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ a POŘÁDANÝCH AKCÍ (s termínem konání již uvedeným na webovém rozhraní): Pro objednání produktu nebo pořádané akce přes webové rozhraní slouží objednávkový/rezervační formulář, ve kterém vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, při objednávce na právnickou osobu i údaje o právnické osobě, IČO, DIČ), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní), v případě objednávky pořádané akce vyberete konkrétní akci, pokud již není přímo ve formuláři uvedena, a vyberete způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko s označením „Objednat s povinností platby“ pod objednávkou.

Údaje uvedené v objednávce budeme považovat za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a Vaše potvrzení o tom, že jste se seznámili s těmito VOP a se zásadami ochrany osobních údajů.

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní vás budeme informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce, součástí (přílohou) je i faktura či platební údaje na produkt v jiné formě a tyto VOP.

V případě, že je předmětem Smlouvy zpřístupnění produktů, je Smlouva uzavřena doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce. V případě, že si přejete, aby Vám byly produkty zpřístupněny ihned po uzavření Smlouvy a úhradě ceny produktů, musíte v objednávkovém formuláři rovněž souhlasit s tím, že Vám budou produkty zpřístupněny ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy dle ustanovení § 1829 OZ.

V případě, kdy je předmětem Smlouvy pořádaná akce, je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je z Vaší strany i zaplacena celá cena pořádané akce, není-li výslovně uvedeno jinak.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nebudeme schopni splnit, zašleme Vám na Vaši elektronickou adresu pozměněnou nabídku produktů nebo pořádaných akci. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Smlouvy a Smlouva je v takovém případě uzavřena Vaším potvrzením o přijetí této nabídky na naši elektronickou adresu uvedenou v těchto VOP.

Vámi odeslaná objednávka je z naší strany považována za závaznou. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v  těchto VOP.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

Objednávat produkty a pořádané akce přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

IV. jak je to s cenou a jak se platí?

1. CENA PRODUKTŮ a POŘÁDANÝCH AKCÍ: Na webovém rozhraní je uvedena i cena produktů a pořádaných akcí. Cena je uvedena včetně daně z přidané hodnoty. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním produktů a pořádaných akcí nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou. U pořádaných akcí je na webovém rozhraní uvedeno, co cena zahrnuje (např. zda je součástí i občerstvení).

V případě vybraných produktů Vám produkt poskytneme výměnou za Vaše osobní údaje (elektronická adresa, jméno a příjmení). Skutečnost, že jsou produkty poskytnuty výměnou za osobní údaje, je uvedena ve webovém rozhraní. S Vašimi osobními údaji budeme nakládat v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

2. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) a cena produktů nebo pořádaných akcí bude zjevně nepřiměřená vzhledem k hodnotě produktu nebo pořádané akce, nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že Vám bylo doručeno  automatické potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám bez zbytečného odkladu vrátit. Dojde-li ke změně ceny produktu nebo pořádané akce v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny, popřípadě Vám umožnit účast na pořádané akci až po úplném zaplacení její ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

– Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Stripe, Inc., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe, Inc. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.

– Bezhotovostním převodem na náš bankovní účet uvedený ve faktuře nebo zálohové faktuře.

5. SPLATNOST CENY: Cena je splatná do 7 dnů od přijetí objednávky – prostřednictvím online bankovního převodu nebo platby platební kartou. Datum splatnosti je uvedené na faktuře. U offline i online setkání musí být celá cena uhrazena nejpozději 3 dny před konáním pořádané akce, není-li výslovně dohodnuto mezi námi jinak. U dalších pořádaných akcí musí být celá cena uhrazena nejpozději 5 dní před konáním pořádané akce, není-li výslovně dohodnuto mezi námi jinak.

Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

Produkty a pořádané akce není možné hradit formou splátkového kalendáře.

Na produkty a pořádané akce nepožadujeme úhradu zálohy. Úhrada ceny produktů nebo pořádaných akcí před jejich dodáním nebo konáním není považována za zálohu.

V. Jakým způsobem Vám budou produkty a pořádané akce dodány?

A. Dodací podmínky produktů:

1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTŮ (DIGITÁLNÍHO OBSAHU).  E-booky budou zpřístupněny ve strojově čitelném formátu (zpravidla pdf nebo obdobném), a to zasláním po zaplacení ceny na Vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce v příloze této zprávy, případně  zasláním odkazu, na kterém je e-book možno stáhnout či otevřít.

Při koupi on-line kurzu Vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na Vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k Vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení ceny přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení do uživatelského účtu Vám bude on-line kurz zpřístupněn v naší členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou Vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu. 

Upozorňujeme, že pro zpřístupnění e-booků, on-line kurzů a pro účast na on-line akci je nezbytné běžné hardwarové a softwarové vybavení, funkční internetový prohlížeč, program pro prohlížení PDF souborů a internetové připojení.

Vzhledem ke skutečnosti, že v případě poskytnutí našich produktů se jedná o tzv. jednorázové plnění, neposkytujeme k těmto produktům žádné aktualizace.

2. DODACÍ LHŮTA. E-book a on-line kurz bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. Podmínkou dodání v této lhůtě je udělení Vašeho výslovného souhlasu s poskytnutím produktu ve lhůtě pro odstoupení. V případě, že jsou některé produkty zpřístupněny výměnou za osobní údaje, jsou zpřístupněny bez zbytečného odkladu po odeslání osobních údajů.

Budeme-li v prodlení se zpřístupněním produktů, můžete od Smlouvy odstoupit, nesplníme-li naši povinnost bez zbytečného odkladu poté, co nás vyzvete k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se výslovně dohodneme. Bez dodatečné lhůty můžete od Smlouvy dle předchozí věty odstoupit jen v případě, že bude z naší komunikace nebo z okolností zjevné, že vám produkty neposkytneme anebo vyplývá-li ze Smlouvy nebo z okolností při uzavření Smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. U e-booků nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání.

B. Dodací a storno podmínky (offline i online) pořádaných akcí:

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Pořádané akce jsou dodány dle podmínek uvedených v popisu pořádané akce na webovém rozhraní, popřípadě za individuálně sjednaných podmínek.  Máte právo absolvovat pořádanou akci za podmínky řádné a včasné úhrady celé ceny pořádané akce. Vyhrazujeme si právo změnit jednostranně podmínky pořádané akce např. osobu vedoucího akce/vyučujícího lektora, čas pořádané akce, místo konání pořádané akce v rámci stejné obce/města, přičemž Vás o takové změně předem vyrozumíme. Závazky mezi Vámi a námi tím nejsou dotčeny. Odpovídáme rovněž za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel pořádané akce. Pořádaná akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený ve webovém rozhraní u popisu pořádané akce. Vyhrazujeme si právo zrušení pořádané akce při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budeme včas informovat. 

2. ÚČAST NA ONLINE AKCI: Při koupi účasti na online akci vám budou po uhrazení ceny do emailu informace, jak se online akce zúčastnit.

3. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na pořádanou akci je možné namísto Vás (jakožto Zákazníka) vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůžete zúčastnit, a to pouze po předchozí dohodě s námi a v případě, že je to vzhledem k obsahu pořádané akce přípustné a možné.

4. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní pořádané akce a osobní potřebu jednotlivých Zákazníků. Není dovoleno je bez našeho vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

5. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU POŘÁDANÉ AKCE:  Po celou dobu průběhu pořádané akce jsou Zákazníci za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědní. Každý účastník akce včetně vedoucího akce je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Zákazníkům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání pořádané akce.

6. POŘIZOVÁNÍ AUDIO A VIDEO ZÁZNAMU Z POŘÁDANÉ AKCE: V průběhu pořádané akce můžeme pořizovat audio nebo video záznam. Nedohodneme-li se výslovně jinak, účastí na pořádané akci jako účastník souhlasíte s tím, že na tomto záznamu může být zachycena vaše podobizna a projevy osobní povahy včetně záznamu vzhledu, hlasu, pohybů, gest a dalších projevů osobní povahy. Tyto pořízené záznamy obsahující záznamy vaší osoby můžeme používat zejména pro marketingové účely.

7. MOŽNOST VYLOUČIT ZÁKAZNÍKA Z ÚČASTI: Všichni Zákazníci jsou povinni při účasti na pořádané akci nenarušovat její průběh a dbát pokynů vedoucího/lektora. Poskytovatel nebo vedoucí/lektor pořádané akce je oprávněn Zákazníka vyloučit z účasti v případě, že Zákazník nerespektuje tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah pořádané akce, ostatní Zákazníky či vedoucího/lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky vedoucích akce, lektorů či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení Zákazníka z pořádané akce nemá Zákazník nárok na vrácení již ceny pořádané akce, a to ani její části.

STORNO PODMÍNKY:

8.1 Jako Zákazníci jste oprávněni svoji účast na pořádané akci zrušit. V případě že jste již uhradili cenu a zrušíte účast nejpozději 30 pracovních dní před zahájením pořádané akce, bude vrácena celá zaplacená cena, v případě zrušení účasti v době kratší, je cena nevratná.  Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jakým byla přijata.

8.2. V případě, že by pořádaná akce byla zrušena z důvodů na naší straně a vy jako Zákazník jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní plnění dle vašeho výběru. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám příslušná částka vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. Tento odstavec se uplatní i v případě, že pořádaná akce musí být z naší strany zrušena z důvodů způsobených vyšší mocí, například z důvodu přijetí epidemiologických či jiných opatření a rozhodnutí veřejnoprávními orgány, ale rovněž v případě, že se důvodně obáváme, že taková opatření a rozhodnutí budou přijata těsně před konáním akce nebo v den konání akce a proto z preventivních důvodu akci zrušíme. Stejně tak se uplatní tento odstavec i v případě jiných důvodů vyšší moci. Okolnosti vyšší moci se vůči vám jako účastníkům uplatní zejména ve vztahu k souvisejícím vícenákladům za cestování a ubytování, pokud už jste je museli vynaložit, v takovém případě nejsme povinni vám nahradit škodu, která vám z důvodu zrušení akce vznikla, ani uhradit žádné jiné výdaje vyjma vrácení již zaplacené ceny za akci.

VI. Jak je to s funkčností digitálního obsahu a jeho součinností s hardwarem a softwarem a autorskými právy?

1. Digitální obsah (e-book) zasíláme pouze vám, jako Zákazníkovi, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf či jiný běžně používaným formátem souborů. Pro stažení produktu z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

2. Produkty jsou vytvořeny s využitím našich znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Námi vytvořené produkty (e-booky, on-line kurzy) jsou chráněny autorským právem a není možné jej bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

VII. Odstoupení od smlouvy

1. PRODUKTY (E-BOOKY  A ON-LINE KURZY): Podle § 1829 odst. 1 OZ mají Zákazníci v postavení Spotřebitele právo od uzavřené Smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy.

Dle § 1837 písm. l) Spotřebitelé nemají právo na odstoupení od smlouvy o dodání digitálního obsahu, bylo-li již započato s plněním s výslovným souhlasem Spotřebitele. Protože jsme si kvalitou našich produktů jisti a současně si přejeme, abyste měli možnost si jej v klidu prostudovat, dáváme všem Spotřebitelům možnost využití garance, tj. možnost bez udání důvodů odstoupit od Smlouvy (a požadovat vrácení peněz) ve lhůtě 15 dnů od zpřístupnění produktu (lhůta se počítá ode dne, kdy vám byly doručeny přístupové údaje do on-line kurzu nebo Vám byl zpřístupněn e-book v souladu s čl. V. těchto VOP). Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak ve výše uvedené garanční lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno e-mailem na fakturace@empiria21.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. I těchto VOP.

2. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, Vám vrátíme cenu produktu. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

3. POŘÁDANÉ AKCE: Odstoupit od Smlouvy nelze v případě, že jde o smlouvu o využití volného času, pokud je Prodávajícím toto plnění poskytováno v určeném termínu (§ 1837 písm. j) OZ). Za smlouvu o využití volného času je považována i Smlouva o poskytnutí služeb – pořádaných akcí, pokud splňuje podmínku využití volného času Zákazníka i poskytnutí v termínu předem určeném (a právě proto jsou výše řešeny podmínky storna účasti, protože v případě našich pořádaných akcí jde o smlouvu o využití volného času).

4. V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě ceny produktů nebo pořádané akce ani do 5 dní po její splatnosti, Smlouva zaniká. Smlouva zaniká u offline i online setkání rovněž v případě, že z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny nejpozději 3 dny před konáním pořádané akce, není-li výslovně dohodnuto mezi námi jinak. Smlouva se dále u dalších pořádaných akcí ruší rovněž v případě, že z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny nejpozději 5 dní před konáním pořádané akce, není-li výslovně dohodnuto mezi námi jinak.

5. Je-li vám společně s produktem nebo pořádanou akcí poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu nebo pořádané akce, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

VIII. Práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, a § 2389i až 2389p OZ.

Práva z vadného plnění v případě produktů (digitálního obsahu)

1. Odpovídáme za vady produktů, které produkty měly při jejich zpřístupnění. Zejména odpovídáme za to, že příslušný produkt: 

a) odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, 

b) je vhodný k účelu, pro který jej Zákazník požaduje a s nímž Poskytovatel souhlasil, a 

c) je poskytován s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k instalaci, a s uživatelskou podporou, lze-li to vzhledem k povaze produktu rozumně očekávat. 

2. Dále odpovídáme za to, že vedle ujednaných vlastností 

a) je produkt vhodný k účelu, k němuž se produkt tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem, 

b)produkt rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které může Zákazník rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Poskytovatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, 

c) je produkt poskytován s příslušenstvím a pokyny k použití, které může Zákazník rozumně očekávat, a 

d)produkt odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které Poskytovatel zpřístupnil před uzavřením Smlouvy.

Za vlastnosti produktů dle tohoto odstavce neodpovídáme v případě, že Zákazníka před uzavřením Smlouvy zvlášť upozorníme, že se některá vlastnost produktu liší, a Zákazník s tímto při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasí.

3. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od zpřístupnění produktu, má se za to, že byl produkt vadný již při zpřístupnění. Tato doba neběží po dobu, po kterou Zákazník nemůže produkt užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. 

4. Můžete vytknout vadu, která se na produktu projeví v době dvou let od zpřístupnění.

5. Má-li produkt vadu, můžete požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by produkt měl bez vady. Vadu odstraníme v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobil Zákazníkovi značné obtíže, přičemž se zohlední povaha produktu a účel, pro který ho Zákazník požadoval.

Můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud 

a) Poskytovatel vadu neodstranil nebo je z prohlášení Poskytovatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka, 

b) se vada projeví i po odstranění, nebo 

c) je vada podstatným porušením Smlouvy. 

Nemůžete odstoupit od Smlouvy, pokud je vada produktu nevýznamná, přičemž se má za to, že vada je nevýznamná.

6. Odstoupíte-li od Smlouvy, můžeme Vám zabránit v dalším užívání produktu, a to zejména tím, že Vám produkt znepřístupníme. Odstoupíte-li od Smlouvy, jste povinni zdržet se užívání produktu, včetně jeho poskytování třetí osobě.

7. Peněžité částky, které Vám máme z důvodu vadného plnění vydat, Vám vrátíme na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste uplatnili u příslušné právo z vadného plnění. Použije přitom stejný způsob, jakým jste uhradil cenu produktu, ledaže výslovně svolíte jinak a nevzniknou Vám tím žádné náklady.

Práva z vadného plnění v případě pořádaných akcí

1. Při organizaci pořádaných akcí jsme zavázáni plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle Smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu Smlouvy.

2. Je-li splněno vadně, máte práva z vadného plnění.

3. Naše společnost, jakožto Poskytovatel je zavázána plnit ve střední jakosti.

Za vadné plnění se považuje zejména:

a) poskytneme-li předmět plnění (pořádanou akci), který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti,

b) neupozorníme-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují.

c) ujistíme-li Vás v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání.

4. Je-li vada nápadná a zřejmá již při uzavírání Smlouvy nebo lze-li vadu zjistit z veřejného seznamu, jde k tíži Zákazníka. To neplatí, pokud jsme vadu lstivě zastřeli nebo pokud jsme Vás výslovně ujistili, že věc takovou vadu nemá nebo že je vůbec bez vad.

5. Jste oprávněni právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytknete-li vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost plnění prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění.

6. Nevytknete-li vadu včas a namítneme-li opožděné vytknutí, soud Vám právo nepřizná. To neplatí, pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které jsme při předání věděli nebo museli vědět.

7. Jakmile zjistíte vadu, oznamte nám to bez zbytečného odkladu.

8. Je-li vada odstranitelná, můžete se domáhat buď opravy, doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, můžete buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

9. Kdo má právo podle předchozího odstavce, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Poskytovatel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Způsob uplatnění reklamace

Reklamaci přijmeme v kterékoli naší provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v našem sídle nebo místě podnikání.

Reklamaci můžete uplatnit e-mailem nebo písemně. V rámci uplatnění reklamace uveďte, jaký produkt/pořádaná akce je předmětem reklamace, jaká vada je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Pro usnadnění postupu je vhodné k reklamaci přiložit doklad o objednání produktu/pořádané akce či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena.

Při uplatnění reklamace Spotřebiteli vystavíme potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum uplatnění reklamace, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje a kontaktní údaje Spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Reklamaci Spotřebitele jsme povinni vyřídit včetně odstranění vady a informovat o tom Spotřebitele ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodneme-li se se Spotřebitelem na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty je Spotřebitel oprávněn odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny.

Rovněž jsme povinni vydat Spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, době trvání reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese lucie.libovicka@empiria21.cz

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. Závěrem

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Zákazníka ze smlouvy vyplývající.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek, která zůstávají platná a účinná. Strany se v tomto případě zavazují novou smlouvou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné novým ustanovením platným a účinným, aby co nejvíce odpovídalo účelu uzavřeného smluvního vztahu.

3. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

4. Všechna práva k webovému rozhraní, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení webových stránek, fotek, videí, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Poskytovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové rozhraní nebo produkty poskytnuté Poskytovatelem bez souhlasu Poskytovatele.

5. Zákazník nesmí při využívání webového rozhraní používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

6. Všechny právní spory vzniklé v souvislosti se Smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Zákazníka však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

8. Tyto VOP jsou účinné od 27.3.2024

Přikupte si za zvýhodněnou cenu

Exluzivně pro hosty konference.

Vyjednávejte podle FBI

17 848 

6 620 

Online trénink FBI vyjednavač doživotně + Pracovní sešit ke stažení + Skripta ke stažení, to vše za speciální zvýhodněnou cenu pouze pro účastníky konference

Online trénink od Radima Paříka, který Vás ve 14hod 53min a 18s vtáhne do světa vyjednávání a naučí Vás jak posunout Vaše vyjednávací dovednosti na jinou úroveň. Pro Vás za zvýhodněnou cenu. Přístupy do online tréninku Vám zašleme na email po zaplacení objednávky.

Přidat do košíku
Nepřidávat a přejít do košíku